Financieel verslaglegging

logotoorn

Fiscale status van de Stichting.

De Belastingdienst heeft de Stichting, bij beschikking van 20 september 2007, per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN 8060.58.584.

Financiële verslaglegging.

Ingevolge de voorwaarden van de nieuwe ANBI wetgeving verstrekken wij U de Baten- en Lastenrekening 2019, met vergelijkende cijfers over 2018.

Stichting Van der Toorn te Scheveningen.
Baten- en Lastenrekening 2019 (2018)
2019. 2018.
(x € 1.000) (x € 1.000)
BATEN.
Netto resultaat beleggingen ( incl. koersresultaten) 125 91
Ontvangen gift 0 0
Totaal 125 91
LASTEN
Uitkeringen 217 178
Kosten 1 2
Totaal 218 180
Saldo ( 2019 nadelig  ( 2018 nadelig). -93 -89

disclaimer