Disclaimer

logotoorn

 

 

Disclaimer.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.stichtingvandertoorn.nl.

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website van de Stichting Van der Toorn.

De informatie van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel de Stichting Van der Toorn de grootste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan zij niet instaan voor de (on-)juistheid, (on-)volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Zij  garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Zij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de (on-)juistheid, (on-)volledigheid, en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken.

De Stichting Van der Toorn behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen.

Stichting Van der Toorn behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de  informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.