Beleidsplan

logotoorn

Beleidsplan 2020 e.v. Jaren

Uit de revenuen worden jaarlijks een aantal projecten gesubsidieerd, die voldoen aan de statutaire doelstelling.

De stichting verwerft thans en in de toekomst op geen enkele wijze donaties en is dus aan te merken als een Zuiver Vermogensfonds.

Op basis van de jaarlijkse opbrengsten en beleggingsresultaten worden projectaanvragen op hun en onze doelstelling en de beschikbare financiële mogelijkheden beoordeeld.

De Stichting honoreert alleen aanvragen met een projectmatig karakter. Zo worden geen exploitatie subsidies verstrekt. Bij de toekenning wordt tevens de mate van vrijwilligersinbreng in hoge mate in ogenschouw genomen.

Met enkele grote fondsinstellingen heeft de stichting een associatie gesloten voor een Fonds op Naam.

In de komende jaren zal het donatiebeleid nog meer gericht zijn op Nederlandse instellingen en organisaties , die zich bezig houden met de zorg en begeleiding  van gehandicapten en minderbedeelden.

Persoonlijke aanvragen worden niet in behandeling genomen.

“Het nieuwe beleidsplan is in de vergadering van 1 juni 2016 goedgekeurd”

disclaimer